Statistiske deskriptorer


Det er en af opgaverne for deskriptiv statistik at skabe overblik over store observationssæt. Det forsøger man bl.a. at gøre ved at bestemme eller udregne nogle tal, som på forskellige måder fortæller noget om observationssættet. Disse tal kaldes statistiske deskriptorer. Blandt de vigtigste kan nævnes: middeltal (gennemsnit), typetal (eller typeinterval), kvartilsæt (nedre kvartil, median og øvre kvartil), fraktiler og variationsbredde.