Kegle


Ved en kegle forstås i almindelighed en rumlig figur fastlagt af en cirkulær grundflade, fra hvis periferi der „trækkes linjer“ op til et fælles toppunkt over cirklens centrum. I matematik kaldes figuren en kegle, blot grundfladen er begrænset af en „blød“ kurve, og uanset hvor toppunktet ligger.

Rumfanget V af en kegle kan beregnes efter denne formel:

I denne formel er h keglens højde, og G er arealet af keglens grundflade. I det særlige tilfælde hvor grundfladen er en cirkel med radius r, er keglens rumfang givet ved:

\(V = \frac{1}{3}\cdot h \cdot \pi \cdot r^{2}\)