Intervalfrekvens


Når man ved grupperede observationer samler observationerne i intervaller, udregnes intervalfrekvensen f(I) af et bestemt interval I som intervalhyppigheden h(I) divideret med observationssættets størrelse N:

\(f(I) = \frac{h(I)}{N}\)

Intervalfrekvensen f(I) fortæller, hvor stor en del af observationerne der tilhører intervallet I. Intervalfrekvensen kan derfor angives som en brøk, som en procent mellem 0% og 100% eller som et decimaltal mellem 0 og 1.