Grafisk løsning


Når man løser et problem eller en opgave ved at tegne og aflæse på tegningen, kaldes det en grafisk løsningsmetode. Man kan fx løse ligningen 2x + 6 = 0 ved at tegne

grafen for funktionen y = 2x + 6 og aflæse x-koordinaten til skæringspunktet med x-aksen.

Eksempel 1 

Grafen for funktionen y = 2x + 6 skærer x-aksen i tallet –3.

Altså er x = –3 løsning til ligningen 2x + 6 = 0.

Eksempel 2

Ligningssystemet:

y = 2x – 1

y = –x + 5

kan løses ved at tegne de to grafer og aflæse koordinatsættet til deres skæringspunkt.

Af figuren ses, at ligningssystemets løsning er talparret (x, y) = (2, 3).