Boksplot


Et boksplot er en grafisk fremstilling af nogle statistiske deskriptorer fra et observationssæt. Af boksplottet kan man aflæse observationssættets mindsteværdi og størsteværdi, samt observationssættets kvartilsæt: nedre kvartilmedian og øvre kvartil.

Et boksplot ser således ud:

Boksplottet skal ses i sammenhæng med en akse, så værdien af de enkelte deskriptorer kan aflæses.

Eksempel

I et observationssæt er mindsteværdien 5, størsteværdien er 16 og kvartilsættet er (8, 10, 14). Det tilhørende boksplot ser derfor således ud:

Boksplot er særlig velegnet, hvis man vil sammenligne to observationssæt af samme art. Det tegnes da med den samme akse.