Kanslergadeforliget


Politisk-økonomisk forlig, indgået på statsminister Thorvald
Staunings bopæl i Kanslergade i København den 29.-30. januar 1933
mellem Venstre og regeringspartierne, Socialdemokratiet og Det
Radikale Venstre (se politiske partier). Forliget er både i samtid og
eftertid blevet opfattet som en demonstration af det parlamentariske
demokratis handlekraft. 
    Baggrunden for forliget var stor arbejdsløshed og økonomiske
dårlige tider. Det lykkedes Stauning at få vedtaget et stop mod alle
strejker og lock-outer i et år, hvilket påvirkede både fagforeningen
og Dansk Arbejdsgiverforening. 
    Venstre, der havde mange vælgere på landet, fik gennemført love
til gavn for landbruget, mens Socialdemokratiet fik vedtaget sociale
ove, der skulle hjælpe de fattige og arbejdsløse. 
    Det indgik i forliget, at Venstre ikke ville modsætte sig den
socialreform, som K.K. Steincke gennem adskillige år havde
forberedt. Kanslergadeforliget blev starten på det moderne
velfærdssamfund.